Over ons

Algemene Voorwaarden PXLdesign

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van PXLdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en PXLdesign, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en PXLdesign gesloten overeenkomsten.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met PXLdesign c.q. door opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van PXLdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met PXLdesign zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen PXLdesign en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 De door PXLdesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven en binden PXLdesign pas als de opdrachtgever ze binnen 30 dagen schriftelijk en ondertekend heeft bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat PXLdesign een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht PXLdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Financiële bepalingen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere eventuele heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Na goedkeuring van de offerte dient 40% van het totaalbedrag als aanbetaling te worden voldaan. Na het gereedkomen van de website is de opdrachtgever het restantbedrag verschuldigd en zal dit worden gefactureerd. Na ontvangst van de betaling wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst, volgt aanmelding bij zoekmachines en relevante pagina’s en geldt de website als volledig opgeleverd. Verdere veranderingen voert PXLdesign niet meer kosteloos uit.

4.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodieke betalingen door de opdrachtgever mag PXLdesign de geldende prijzen en tarieven aanpassen na een schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen en tarieven. Indien de opdrachtgever laat weten niet met deze aanpassing in te stemmen, eindigt de overeenkomst automatisch na het verstrijken van de lopende contracttermijn.

4.4 Indien de opdrachtgever een onderhoudscontract voor een bestaande website met PXLdesign heeft afgesloten, brengt PXLdesign de kosten daarvan 2x per jaar in rekening.

4.5 Indien PXLdesign voor de opdrachtgever de domeinnaam en de hostingprovider regelt brengt PXLdesign 1 x per jaar de abonnementskosten daarvan in rekening.

4.6 Alle betalingen moeten gedaan worden maximaal binnen 30 dagen na factuurdatum op bankrekening (abn-amro) t.n.v. PXLdesign. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4.7 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door PXLdesign nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Alle door PXLdesign te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150,--.

4.8 PXLdesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door PXLdesign doorberekend.

Artikel 5. Naamsvermelding en promotie

5.1 PXLdesign heeft het recht te allen tijde haar naam op de aangeleverde website te vermelden of te verwijderen.

5.2 PXLdesign mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 PXLdesign zal zich naar beste kunnen inspannen de opdrachten met zorg uit te voeren.

6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PXLdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PXLdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PXLdesign zijn verstrekt, heeft PXLdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

7.1 Indien PXLdesign op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan PXLdesign worden vergoed volgens het tarief van 50 euro per uur.

Artikel 8. Duur en beëindiging

8.1 Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden, behoudens tijdige opzegging met inachtneming van deze opzegtermijn, elk jaar stilzwijgend verlengd.

8.2 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

8.3 PXLdesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met PXLdesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende (betalings-)voorwaarden.

8.4 PXLdesign heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen jegens PXLdesign niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. PXLdesign zal de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van PXLdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Termijn van levering

9.1 Een door PXLdesign opgegeven termijn voor het maken van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Ook in dat geval is PXLdesign eerst in verzuim, nadat de opdrachtgever haar per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 PXLdesign en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door PXLdesign geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

10.2 De aansprakelijkheid van PXLdesign zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag voor de verleende diensten, gemaximeerd tot 500 euro per schadegeval.

10.3 PXLdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat door derden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever vrijwaart PXLdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

10.4 Elke aansprakelijkheid van PXLdesign vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is PXLdesign gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij hierdoor tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, die niet aan PXLdesign kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van PXLdesign kan worden gevergd.

11.3 PXLdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider (zoals het uit de lucht gaan), domeinnaamregistrant of anderen waarop PXLdesign geen invloed kan uitoefenen.

11.4 PXLdesign heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 12. Diversen

12.1 Op alle aanbiedingen van PXLdesign en de met haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 PXLdesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

13.2 De door PXLdesign vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

13.3 Door PXLdesign of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van PXLdesign.

Artikel 14. Privacy bepalingen

De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door PXLdesign slechts gebruikt om zijn aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met zijn uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.

De persoonlijke informatie van de opdrachtgever, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. PXLdesign verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder zijn uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. 

We offer courses in jazz, contemporary and classical styles taught by a young team of friendly, tertiary-qualified teachers.

We offer courses in jazz, contemporary and classical styles taught by a young team of friendly, tertiary-qualified teachers.

We offer courses in jazz, contemporary and classical styles taught by a young team of friendly, tertiary-qualified teachers.

We Strive to Provide the Best Learning Experience in New York.

Teachers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nis.

Instruments

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae.

Technology

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate.

Sheet Music

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nis.

Waiting Lounge

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae.

Refreshments

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate.

Tutorials

We offer piano, guitar and singing lessons in a variety of styles. Students may commence one of our courses any time throughout the term.

Jazz

piano / guitar / voice
teenagers / adults
beginner / intermediate / advanced

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto.

This course is recommended for students who have a basic understanding of music fundamentals.

Further topics covered in our jazz course include:

chord structure
chord progressions
technique + tone
scales + modes
composition

Contemporary

piano / guitar / voice
children / teenagers / adults
beginner / intermediate / advanced

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae.

In this course, students develop a sound understanding of modern music and composition rather than simply reading the dots.

This course also provides students with a smooth transition into the jazz and classical streams.

In this stream we focus on:

chord structure
chord progressions
melody + harmony
song structure
rhythm + feel
song-writing

Classical

piano / guitar / voice
children / teenagers / adults
beginner / intermediate / advanced

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo.

Ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Subjects in our classical stream also include:

classical standards
scales + arpeggios
harmonic analysis
sight-reading
musical form

Portfolio

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit.

Anna Smith

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

 • Instrument cello
 • Qualifications BMus, Monash University
  Gr. 8 Pianoforte, AMEB
 • Courses jazz / contemporary
 • Levels beginner / intermediate / advanced
 • Ages teenagers / adults
 • Availability Monday – Saturday
Tom Sawyer

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

 • Instrument grand piano
 • Qualifications BMus, Monash University
  Gr. 8 Pianoforte, AMEB
 • Courses jazz / contemporary
 • Levels beginner / intermediate / advanced
 • Ages teenagers / adults
 • Availability Monday – Saturday
Thomas Aguilar

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • Instrument violin
 • Qualifications BMus, Monash University
  Gr. 8 Pianoforte, AMEB
 • Courses jazz / contemporary
 • Levels beginner / intermediate / advanced
 • Ages teenagers / adults
 • Availability Monday – Saturday
John Doe

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

 • Instrument piano
 • Qualifications BMus, Monash University
  Gr. 8 Pianoforte, AMEB
 • Courses jazz / contemporary
 • Levels beginner / intermediate / advanced
 • Ages teenagers / adults
 • Availability Monday – Saturday
Linda Jones

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

 • Instrument Guitar
 • Qualifications BMus, Monash University
  Gr. 8 Pianoforte, AMEB
 • Courses jazz / contemporary
 • Levels beginner / intermediate / advanced
 • Ages teenagers / adults
 • Availability Monday – Saturday
Elaine Claar

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • Instrument piano
 • Qualifications BMus, Monash University
  Gr. 8 Pianoforte, AMEB
 • Courses jazz / contemporary
 • Levels beginner / intermediate / advanced
 • Ages teenagers / adults
 • Availability Monday – Saturday
[*content]

Contact

Keen to get in touch? We’d love to hear from you.